Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky obchodní společnosti Šelma v kuchyni

IČO: 88736431, DIČ: CZ7010060431, se sídlem: Bělohorská 1400/30, Praha 6, 16900, Idenfikační číslo provozovny 1005380023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování kurzů vaření a dalších akcí pořádaných obchodní společností Šelma v kuchyni prostřednictvím internetových stránek www.selmavkuchyni.cz a prodej a nákup dárkových poukazů ze stránek selmavkuchyni.cz

1.2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je společnost

Šelma v kuchyni IČO: 88736431 DIČ: 7010060431 se sídlem: Bělohorská 1400/30, Praha 6, Břevnov, 16900, Identifikační číslo provozovny: 1005380023, email na společnost safarilev@gmail.com , telefon: 603728649

(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Šelma v kuchyni“)

1.3. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:

„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Šelma v kuchyni na internetové adrese https://www.selmavkuchyni.cz

„Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu.

„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

1.6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

1.7. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

2. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka, cena

2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů a Poukazů, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů a Poukazů.

2.1.3. Kurzy a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník, s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je Zákazníkovi možné uhradit přeplatek kupní ceny.

2.1.4. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.

2.1.5. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

2.2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.

2.2.2. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy/Poukazy včetně jejich počtu označí v objednávkovém formuláři, který vyplní. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:

– Počet objednávaných Kurzů/Poukazů

– Kontaktní údaje Zákazníka

– Způsob úhrady

– Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů

2.2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „objednat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).

2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.

2.2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). Součástí oznámení o přijetí Objednávky jsou i obchodní podmínky v elektronické podobě.

2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

2.2.9. Smlouvu lze uzavřít též osobně na pobočce Šelma v kuchyni. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. 3.7. obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Dodání a platba

3.1.1. Šelma v kuchyni eviduje došlé platby a není tedy nutné se před zahájením Kurzu prokazovat potvrzením o úhradě ceny kurzu. Pokud je Kurz hrazen Poukazem, je Účastník povinen ho před začátkem Kurzu odevzdat lektorovi.

3.1.2. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se užije část 3.2.5. těchto obchodních podmínek.

3.1.3. Cenu za poskytnutí Kurzu je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.

3.2. Platební podmínky Kurzů

3.2.1. Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba, nejpozději 3 dní před uskutečněním Kurzu. Další způsoby plateb jsou uvedeny níže.

3.2.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.

3.2.3. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.

3.2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době zaslání objednávky ze strany Zákazníka.

3.2.5. Způsoby plateb za Kurzy a Poukazy jsou tyto:

– Platba

– Platba on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený systém

– Platba převodem

– Okamžitý bankovní převod

– Poukazem (pouze u Kurzů)

3.2.6. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

3.2.7. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením jména, příjmení, data a názvu Kurzu do poznámky pro příjemce. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.

3.2.8. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit

3.3. Dodací podmínky

3.3.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, po úhradě kupní ceny.

3.3.2. Poukaz je dodáván emailem, po domluvě s Provozovatelem může být sjednán osobní odběr v provozovně Provozovatele či dodání poštou.

3.4. Práva a povinnosti smluvních stran

3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Kurzů) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.4.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.

3.4.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci povinni dodržovat provozní a sanitační řád, bezpečnostní řád, pokyny lektora studia Šelma v kuchyni a nejsou oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora Šelmy v kuchyni nebo jeho zástupce.

3.4.4. Lektor studia Šelma v kuchyni nebo jeho zástupce na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu Plné znění provozního řádu a bezpečnostního řádu je Účastníkům kurzu k dispozici na provozovně. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Účastníků kurzu.

3.4.5. Šelma v kuchyni, lektor studia Šelma v kuchyni nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora Šelmy v kuchyni, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu

3.4.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora Šelmy v kuchyni o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.

3.4.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.

3.5. Zrušení a změna Kurzu

3.5.1. Šelma v kuchyni si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 2 dny před konáním Kurzu není Kurz obsazen minimálním počtem Účastníků kurzu, přičemž minimální počet Účastníků kurzu jsou 3 osoby, není-li uvedeno jinak;

b) lektor Šelmy v kuchyni nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;

c) konání Kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně studia Šelma v kuchyni, nedostatek speciálních surovin potřebných pro daný Kurz atd.).

3.5.2. V případě, že studio Šelma v kuchyni zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník kurzu co nejdříve informován.

3.5.3. V případě zrušení konání Kurzu ve studiu Šelma v kuchyni, je povinno umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu ve studiu Šelma v kuchyni. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítl a Šelma v kuchyni k tomu vyzve, je Šelma v kuchyni povinna zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 10 pracovních dnů.

3.5.4. Šelma v kuchyni je oprávněna ke změně lektora a změně méně než 40 % obsahu Kurzu bez předchozího upozornění, a to z vážných důvodů, mezi které patří zejména důvody uvedené v čl. 3.5.1. obchodních podmínek.

3.5.5. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

3.6. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka

3.6.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit studiu Šelma v kuchyni.

– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Šelmě v kuchyni  více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit svůj záměr využít možnost účasti na jiném Kurzu v co nejkratší době, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Kurzu nevyužije, je Šelma v kuchyni povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.

– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Šelmě v kuchyni méně než 72 hodin před začátkem Kurzu, je Šelma v kuchyni povinna vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Kurzu.

– V případě, že oznámení o zrušení účasti na Kurzu je Šelma v kuchyni oznámeno méně než 24 hodin před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.

3.6.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.

3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

3.7.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.

3.7.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.

3.7.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.

3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu safarilev@gamil.com

3.7.5. Zákazník může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu, který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek.

3.7.6. Poukaz není povinen Zákazník vracet zpět Šelmě v kuchyni, jeho číslo bude deaktivováno.

3.7.7. Zaplacené finanční prostředky je Šelma v kuchyni povinna vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

3.7.8. Odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.

3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany Šelma v kuchyni

3.8.1. Šelma v kuchyni je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Poukazu či Kurzu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.

3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.

3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.

3.9. Odpovědnost za škodu

3.9.1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném (věšák). Šelma v kuchyni neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Šelma v kuchyni a její lektor za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

3.9.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Šelmě v kuchyni, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

3.10. Poučení – pokrmy uvařené na kurzu jsou určeny k okamžité spotřebě. V případě, že si Zákazník pokrm odnese mimo prostory studia Šelma v kuchyni, musí pokrm správně uskladnit v ledničce a spotřebovat ještě tentýž den.

4. POUKAZY

4.1. Využití Poukazu

4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. Čerpání Poukazu na jiné služby Šelma v kuchyni se nepřipouští.

4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.

4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby.

4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení

4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.

4.2.2. Šelma v kuchyni je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je Šelma v kuchyni oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 200,- Kč.

4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit e-mailem na adresu safarilev@gmail.com, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.

4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit a propadá bez nároku.

5. REKLAMACE KURZU

5.1. V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. Šelma v kuchyni neodpovídá za výsledek Kurzu.

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese safarilev@gmail.com či na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.

5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 14 dnů ode dne konání Kurzu.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.

5.6. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

5.7. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném Kurzu, případně poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nakládání s osobními údaji Zákazníka podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací

6.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

6.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mail Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím možnosti „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

6.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů

6.5. Zákazník bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6.7. Pokud by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

– požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

6.10. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Zákazníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Zákazník může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávněn k provozování výše uvedených kurzů a akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

7.2. Zákazník může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty na email: safarilev@gmail.com Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

7.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

7.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.

7.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.

7.9. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna Provozovatele na adrese Bělohorská 1400/30, Praha 6, Břevnov – 16900

7.10. Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu.

Příloha VOP: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Subscribe to My Newsletter

Get access to my latest recipes by joining the weekly newsletterr

[mc4wp_form id="97"]
Nahoru